The Temple of Delphi

The Temple of Apollo

Acropolis of Athens

Acropolis

 

Athens